From Our Students: Ian Gauthier

Tha luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig an Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir a’ dèanamh obair fìor chruthachail sa chlas agus taobh a-muigh a’ chlas.

Seo Iain Gauthier! Tha Iain anns a’ chlas Luchd-tòiseachaidh Adhartaich againn. Tha e na leabharlannaiche ann am Vermont mar obair aige, agus na phìobaire ann an Còmhlan Pìob Catamount. Sgrìobh Iain an còmhradh seo airson aon de na coinneamhan mìosail aig Comunn Gàidhlig Beinne Guirme ‘s Hampshire Nuaidh.

Gaelic learners at Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhóir are doing really creative work in class and out of class.

Meet Ian Gauthier! Ian is in our Advanced Beginner class. He is a librarian in Vermont by trade, and a bagpiper in the Catamount Pipe Band. Ian wrote this dialogue for one of the monthly meetings of Comunn Gàidhlig Beinne Guirme‘s Hampshire Nuaidh.

Dìreach Rabhd Gu Mòr
le Ian Gauthier

Seumas enters a pub in Stornoway and
orders a pint of stout from the barmaid,
Peigi.

SEUMAS:

Feasgar math, a’ Pheigi. Nach fhaigh mi
pinnt leann?

PEIGI:
Ceart gu leòr, a’ Sheumais.
(As Peigi pours a pint for Seumas, he spots
his friend Murchadh sitting at the bar with
a pint and greets him.)

SEUMAS:
Halò, a’ Mhurchaidh!

MURCHADH:

Latha math, a’ Sheumais! Tha mi toilichte
d’ fhaicinn. Ciamar a tha sibh?

SEUMAS:

Tha gu dòigheil, tapadh leat. Ciamar a tha
thu fhèin?

MURCHADH:
Tha gu math, tapadh leat. Tha mi a’
faireachdainn smuainteachail an-diugh.

SEUMAS:

A bheil? Carson?

MURCHADH:
Uill, a bheil thu a’ creidsinn anns na
sìthichean?

SEUMAS:

Chan eil fios agam. Carson? Am faca tu na
daoine-sìth?

MURCHADH:

Uill, bha mi a’ smaointinn gun robh mi a’
cluinntinn a’ bhan-sìthe a-raoir.

SEUMAS:

A bheil sin ceart?

MURCHADH:

Tha sin ceart ach cha robh ann ach mo
bhean a’ seinn san amar!

SEUMAS:

Uill, bha mi a’ smaointinn gun robh a’
Chailleach Bheur a’ gnogadh air an doras
agam a-raoir.

MURCHADH:

Nach robh an t-eagal ort?

SEUMAS:

Bha gu dearbh, ach cha robh ann ach mo
mhàthair-chéile agus ise eagalach gu leòr!

PEIGI:

Uill, chunnaic mi rudeigin neònach ann an
taigh-seinnse seo.

MURCHADH:

Dè?

PEIGI:

Chunnaic mi dà uilebheist an-seo!

SEUMAS:

A bheil sin ceart? Cuin a bha seo?

PEIGI:

An-dràsta fhèin! Tha dà bhodach
a’ bruidhinn ri chèile, agus ‘s e dìreach
rabhd gu mòr a th’ ann!

Stòras-fhaclan 
Vocabulary

pinnt leann – pint of beer
toilichte d’ fhaicinn – happy to see you faireachdainn – feeling
smuainteachail – thoughtful
A bheil? – Is that so?
Carson? – Why? 
credisinn – believe
sìthichean – fairies
smaointinn – thinking
cluinntinn – hearing
ban-sìthe – banshee 
a-raoir – last night
seinn – sing 
amar – bathtub
Chailleach Bheur – Crone of Winter
gnogadh – knocking
eagal – fear 
gu dearbh – indeed 
dìreach – just 
màthair-chéile – mother-in-law
eagalach – scary 
chunnaic – saw 
rudeigin neònach – something weird
uilebheist – monster
bodach – old man
bruidhinn – talking 
rabhd – idle, boastful, far fetched talk, chatter, nonsense, tall tales, havering.

%d bloggers like this: