Chan eil tuil air nach tig traoghadh

Chan eil tuil air nach tig traoghadh.

There is no flood that will not subside.


This old saying seems simple. Remember that challenges and bad things will not last forever. Yet, that is easy to forget. The old saying points to the need for resilience. Even if there seem to be more bad things than good things happening, there is still beauty and blessings. There is always something to be grateful for and there is always love. Resilience does not mean that bad things do not affect us. Rather, it means we absorb our pain and sadness and let it be woven into the fabric of our lives. Perhaps, we carry on stronger than we were before.
Our friend, Andrew O’Sullivan posted this old saying on his Facebook page. He was saying that even the coronavirus will subside. Thank you, Andrew, for that reminder. When we searched online we found that several were using this old saying as a slogan. The strength of old wisdom can be recognized in how people still use the old saying.
Ged is e coltas s ìmplidh a th’ air an t-seanfhacail seo bu chòir dhuinn a chumali nar cuimhne gur e boidhchead agus beannachan a bhitheas ann fiu ‘s ma tha e coltach gur e droch saoghal a bhios againn nas trice na laithean buidhe. Bhiodh e nas fheàrr dhuinn a bhith buidheach seach gum mair an gaol gu bràth! Agus is e na tha anns an t-ath-sheasmhachd a bhith ag aithneachadh gur e sinn fhìn a bitheas fon àmhghar aig amannan ach gur ann againn a tha e a bhith a’ gabhail gach fiosrachadh, math no donna, a-steach nar beahtannan fhéin. Le sin, is urrainn dhuinn a bhith nas làidre agus nas tapaidhe na bha sinn roimhe. Chuir ar caraid Anndra Ó Súilleabháin an t-seanfhacal seo air an duilleig Facebook aige. Bha e ag ràdh gum bi eadhon an coronavirus a’ dol seachad oirnn. Tapadh leat, Anndra, airson a’ chuimhneachan sin. Nuair a rinn sinn sgrùdadh air-loidhne lorg sinn gu robh grunn a’ cleachdadh an t-seanfhacail seo mar sluagh-ghairm. Faodar neart seann ghliocas aithneachadh mar a bhios daoine a’ cleachdadh an t-seanfhacail seo fhathast.

%d bloggers like this: