Sgoil Gàidhlig Bhaile an Taigh Mhòir launches a new e-newsletter

Tha sinn a’ cur a-mach tòrr fiosrachaidh a-nis, agus is ’s e ar beachd gum bu chòir dhuinn am fiosrachadh sin a chuir ann an cruth cuairt-litreach ùire. Tha sinn an dòchas gun còrd i riut. Cha tèid a’ chuairt-litir fhoillseachadh ach bho àm gu àm airson an-dràsta.
A bheil thu airson an cuairt-litir fhaighinn?
A bheil an seòladh puist-d againn mu thràth?
Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com.
Gum bi thu sàbhailte agus gu math.
We put out a lot of information now, so we thought that we should put that information into a fresh newsletter format. We hope you like it. The newsletter will be released periodically as we settle into our publication routine.
Do you want to receive the newsletter?
Do we already have your e-mail address?
Write to us at sgoilgaidhlig@gmail.com.

May you be safe and well.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: