Beannachdan Geamhraidh dha na h-uile

Geamhradh Brèagha agus
Bliadhna Mhath Ùr air a h-uile duine 
(A Beautiful Winter and
a Happy New Year to everyone)
Guma math a dh’éireas dhuibh le Bliadhna Ùir
agus a bhith blàth fad a’ gheamhraidh.
Slàinte mhòr agus a h-uile beannachd dhuibh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: