Thigibh do Chèilidh na Bealltainn (Come to the Beltaine Cèilidh)

Didòmhnaich, 1mh An Cèitean
2f – 5f
Cèilidh Dhualchasach
Thigibh ann cuide ruinn!

Sunday, 1 May, 2 pm – 5 pm
Traditional Cèilidh
Join us!

Às deidh dà bhliadhna de thachartasan a bhith air loidhne, bidh sinn a’ cruinneachadh a-rithist aig taigh-cèilidh airson òrain a sheinn, dàin aithris, naidheachdan a co-roinn, agus sgeulachdan a thoirt, sa Ghàidhlig!

Abair gum bi e gasta tòiseachadh a-rithist air Latha Buidhe Bealltainn!

After two years of events being online, we will be gathering again at a Cèilidh House to sing songs, recite poetry, share news, and tell stories in Scottish Gaelic.

How splendid it will be to start again on the first day of May (the Beautiful Day of Beltane)!

Bidh fàilte air a h-uile duine! – Everyone is welcome!
A bheil thu airson tighinn? Sgrìobh thugainn aig sgoilgaidhlig@gmail.com
Want to come? Write to us at sgoilgaidhlig@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: